Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości

Do przeprowadzenia procesu wyceny nieruchomości niezbędne są dokumenty wymienione poniżej, które różnią się  w zależności od rodzaju nieruchomości.

Lokal mieszkalny, lokal użytkowy:

 • numer Księgi Wieczystej;
 • rzut pomieszczeń lokalu;
 • dokument świadczący o prawie do nieruchomości ( akt notarialny, umowa, przydział);

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu:

 • numer Księgi Wieczystej jeśli jest założona;
 • numer Księgi Wieczystej gruntu na którym położony jest budynek;
 • akt notarialny lub inny dokument poświadczający prawo do lokalu;
 • inne dokumenty dotyczące lokalu- rzut pomieszczeń, zaświadczenie o samodzielności lokalu, decyzja o sposobie użytkowania –  dla lokali o funkcji niemieszkalnej.

Nieruchomość zabudowana- kamienica, dom jednorodzinny, gospodarstwo rolne, nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym:

 • numer Księgi Wieczystej;
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i ewidencji budynków;
 • dokument potwierdzający prawo do nieruchomości – akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży;
 • dokumentacja techniczna budynku opisująca budynek i zawierająca parametry techniczne budynku;
 • rzuty poszczególnych kondygnacji;
 • decyzja o warunkach zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania;
 • kopia mapy  zasadniczej.

Nieruchomość niezabudowana – działka budowlana, grunty rolne, leśne:

 • numer Księgi Wieczystej;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości- akt notarialny, umowa kupna- sprzedaży, darowizna;
 • kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej;
 • aktualny wypis z ewidencji gruntów.