Ograniczone prawa rzeczowe

Zajmujemy się wyceną nieruchomości obciążonymi ograniczonymi prawami rzeczowymi takimi jak :

  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
  • służebności osobiste, gruntowe, przesyłu;
  • użytkowanie;
  • hipoteka.

 

O ograniczonych prawach rzeczowych mówi Art.244 Kodeksu Cywilnego, który określa ich zakres :

“§ 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.
 § 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipotekę regulują odrębne przepisy.”